1. Загальні положення

Правила користування бібліотеками Полтавської міської централізованої бібліотечної системи (далі ЦБС) розроблені на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 р.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечна обслуговування, яке може бути у формі абонементу (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

 • 2.1.1. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 3.1. Правил користування бібліотеками Полтавської міської централізованої бібліотечної системи мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м.Полтаві. Реєстрація місця проживання є фактом, підтверджуючим місцезнаходження особи.
 • 2.1.2. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Полтаві, обслуговуються  через читальний зал або отримують необхідні документи із фондів бібліотеки Полтавської міської ЦБС через МБА за місцем реєстрації. 
 • 2.1.3. Користувачам, які бажають отримувати  документи через абонемент, необхідно особисто представити паспорт з постійною або тимчасовою реєстрацією місця проживання, заповнити формуляр користувача, вказавши в ньому контакти для зворотнього зв’язку (телефон, e-mail), ознайомитися з даними Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися.
 • 2.1.3.1. Користувачі, які мають паспорти у формі картки (ID) з вбудованими електронними чіпами додатково надають документ з відомостями про місце проживання /довідку про реєстрацію місця проживання. 
 • 2.1.4. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання у м. Полтаві, проставляється кінцева дата реєстрації. Обслуговування припиняється за місяць до кінцевої дати тимчасової реєстрації місця проживання і поновлюється в разі продовження її терміну.

2.2. Iноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користується тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадини України.  

2.3. Дошкільники, учні 1-9 класів загально-освітніх шкіл, керівники дитячого читання, вчителі, вихователі дитячих садків, батьки дітей можуть користуватися бІбліотеками-філіалами для дітей № 9,10,12,13, дитячим сектором бібліотеки-філіалу для дорослих № 6, фондами літератури для дітей бібліотек-філіалів для дорослих №14,15,16,17. Учні загально-освітніх шкіл можуть користуватися фондами бібліотек для дорослих у читальних залах, якщо цього дозволяють можливості фондів. Дорослі читачі, починаючи з учнів 10 кл. користуються фондами центральної міської бібліотеки, бібліотек-філіалів для дорослих № 1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17.

2.4. Особи з інвалідністю та учасники Другої світової війни мають право на позачергове обслуговування. Видача та обмін книг особам з інвалідністю, які є учасниками Другої світової війни та праці, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу бібліотек ЦБС.

2.5. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі - МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, групові абонементи тощо).

2.6. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
 • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.7. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою з абонементу одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено на розсуд бібліотеки. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. В умовах обмеженого фінансування бібліотек та підвищеного попиту користувачів на літературу під час 1 звернення кількість видань, які замовлені користувачем, може бути обмежена. Кожна бібліотека самостійно визначає типи і види документів, що видаються в читальному залі.

2.8. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, безкоштовно 1 раз. Наступне продовження терміну користування літературою платне.

2.9. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.10. При наданні користувачам документів, які масть підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначення термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.11. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на отримання літератури по МБА відшкодовує замовник.

2.12. Мешканці міста користуються бібліотеками відповідно до районів обслуговування (перелік додається). Бібліотеки-філіали для дітей обслуговують учнів 1-9 кл. загально-освітніх шкіл, які знаходяться на території районів обслуговування. Особи, які проживають за межами району обслуговування та особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом. 

Бібліотечне обслуговування дітей, які  проходять оздоровлення в  шкільних літніх таборах, здійснюється в читальних залах бібліотек ЦБС згідно їх зон обслуговування. На читацькому формулярі цих користувачів може бути вказана адреса навчального закладу, в якому діти проходять оздоровлення.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та формуляру користувача. Даним підписом на читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, відповідно до зобов'язань бібліотеки, викладених у розділі 4 цих Правил. 

За дітей віком до 8 років зобов’язання користувача бібліотеки можуть підписувати їх батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Під час проведення екскурсій по бібліотеці за дітей віком до 10 років (учні 1-4 класів) зобов’язання користувача бібліотеки можуть підписувати їх батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. 

У разі зміни даних реєстрації місця проживання користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. 

Діти й підлітки до 14 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі відсутності у паспорті/документі користувача певних відомостей з місця проживання (стосовно гуртожитків - номера кімнати, квартирні), повну адресу користувач підтверджує довідкою коменданта гуртожитку.

Якщо місце проживання користувача не співпадає з даними реєстрації місця проживання, користувач зобов’язаний повідомити про це бібліотекаря (див. п.3.1).

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний черев МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. Пошкоджене видання залишається в бібліотеці.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особа, під наглядом якої він перебуває.

3.7. Користувач при злісному порушенні правил користування бібліотекою (пошкодження документів, крадіжки) позбавляється права користування всіма бібліотеками ЦБС. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді, з тваринами, з колясками до бібліотеки не допускаються. Не дозволяється користування в бібліотеці апаратами стільникового зв’язку.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. За дітей і підлітків до 16 років пеню сплачують їхні батьки або особи, під наглядом яких вони перебувають. Від сплати пені звільняються користувачі, які за поважними причинами не повернули документи у зазначений термін і підтвердили це документально, актив і співробітники бібліотек ЦБС. У разі несплати пені користувач позбавляється права користування абонементом бібліотеки до сплати пені в повному обсязі.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотекар, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №493 від 12 липня 2017 р.;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати консультаційну допомогу в доборі потрібної інформації;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням для бібліотеки виданих користувачами документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.
 • формувати  базу даних "Користувачі бібліотеки" за поточний рік у вигляді масиву читацьких формулярів. Метою збору відомостей у базу даних та використання і обробки даних є необхідність збереження бібліотечного фонду, відображення статистичних показників діяльності бібліотеки. Використання персональних даних у історичних, статистичних та наукових цілях здійснюватиметься лише у знеособленому вигляді.

 

Правила користування мережею Інтернет в бібліотеках Полтавської міської централізованої бібліотечної системи

Ці правила є доповненням до Правил користування бібліотеками Полтавської міської централізованої бібліотечної системи.
 
 1. Бібліотеки Полтавської міської централізованої бібліотечної системи (далі ЦБС) пропонують доступ до Інтернет-мережі для задоволення культурних, інформаційних, дозвіллєвих, навчальних потреб користувачів.
 2. Користувач записується до бібліотеки ЦБС на загальних підставах, а його читацький квиток має юридичну силу, необхідну для користування Інтернет-мережею в бібліотеці ЦБС.
 3. Користувач зобов’язаний дотримуватися чинних правил роботи бібліотеки ЦБС та існуючого порядку роботи дистанційних освітніх систем.
 4. Бібліотеки ЦБС забезпечують рівність користування Інтернет-ресурсами для всіх користувачів.
 5. Користувачі бібліотеки ЦБС здійснюють доступ до Інтернет-ресурсів на власний розсуд і самі несуть відповідальність за перегляд кожного обраного ресурса.
 6. Послуга «Доступ до мережі Інтернет» надається на безоплатній основі.  
Усвідомлюючи, що бібліотеки ЦБС є публічним місцем, яке відвідують як підлітки так і дорослі, Користувач зони Інтернет-доступу погоджується:
 
 • дотримуватися правил поведінки в зоні Інтернет-доступу (тихо розмовляти, виходити з місця зони Інтернет-доступу перед тим, як почати розмову по мобільному телефону, не заважати роботі інших користувачів);
 • не переглядати ресурси (відео-, фото-, текстову інформацію) та не брати участь в Інтернет-іграх,  що містять нецензурні вирази, сцени насилля, жорстокості, аморальної та девіантної поведінки, а також усе, що забороняється законодавством України.
Користувач зони Інтернет-доступу має право:
 • замовити користування в мережі Інтернет особисто (або за телефоном бібліотеки ЦБС) на одну годину (60 хвилин) протягом дня;
 • тривалість користування в мережі Інтернет для дітей (ДСанПіН, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2009 №947) складає: 
           від 6 до 10 років (1-4 класи) – не більше 30 хвилин;
           від 11 до 16 років і старше (з 5-го класу і старше) – 45 хвилин.
 • скористатись можливістю дострокового відвідування зони Інтернет-доступу у випадку наявності вільного місця, усвідомлюючи, що  черга за попереднім записом до Інтернет-доступу на цей день для нього скасовується;
 • одержати довідково-інформаційну консультацію;
 • одержати попередньо замовлений індивідуальний або колективний інформаційний урок  з питання користування Інтернетом;
 • безкоштовно копіювати інформацію з Інтернету на інші електронні носії (USB Flash накопичувачі (флешки), CDR (RW)  диски,  тощо;
 • безкоштовно сканувати інформацію, повідомивши про це бібліотекаря;
 • скористатися платними послугами Інтернет-центру (друк згідно з прейскурантом цін на платні послуги);
 • письмово висловити свою думку щодо інформаційних послуг та ресурсів Бібліотеки у «Книзі відгуків та пропозицій».

Користувач зобов’язаний:

 • ознайомитися і дотримуватися Правил користування мережею Інтернет в бібліотеках Полтавської міської ЦБС;
 • мати навички роботи з комп'ютером та в мережі Інтернет;
 • перед початком роботи  зареєструватися і отримати дозвіл на роботу у чергового бібліотекаря. Доступ до роботи в зоні Інтернет-доступу надається особам, що мають формуляр користувача бібліотеки;
 • дбайливо ставитись до майна, технічного і програмного  забезпечення бібліотеки;
 • повідомляти працівника бібліотеки про технічні неполадки та збої програмного забезпечення, що виникли при роботі в Інтернеті.

Користувачеві забороняється:

 • займати робоче місце за комп’ютером в зоні Інтернет-доступу без дозволу чергового бібліотекаря;
 • псувати обладнання, самостійно включати або перезавантажувати комп’ютер;
 • створювати, використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали;
 • знищувати чи модифікувати інстальоване комп'ютерне обладнання або програмне забезпечення;
 • порушувати авторське право;
 • несанкціановано «скачувати» та використовувати ліцензії на програмне забезпечення, втручатися в інші комп’ютерні мережі;
 • використовувати інформаційні ресурси, які містять інформацію, яка суперечить чинному  українському  або міжнародному законодавству, закликає  до повалення державного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, розпалювання  расової,національної, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів , містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 • порушувати ритм роботи бібліотеки (голосно розмовляти, втручатися в роботу чергових бібліотекарів, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);
 • вживати за робочим місцем продукти харчування, напої.

Бібліотека ЦБС має право:

 • відповідно до внутрішнього розпорядку надавати дорослому користувачеві право залишитись на другу годину (за умови наявності вільного місця в зоні Інтернет-доступу);
 • відмовити у відвідуванні зони Інтернет-доступу бібліотеки користувачеві, який прийшов у стані сп’яніння, під дією психотропних речовин, або якщо його вигляд чи дії можуть зашкодити комфортній, безпечній роботі інших користувачів;
 • позбавити користувача права відвідувати зону Інтернет-доступу за порушення цих правил та грубе поводження.

За  псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе  відповідальність згідно з чинним  законодавством.

В бібліотеках, де немає службових комп’ютерів чи вони несправні, один з комп’ютерів зони Інтернет-доступу може виконувати функції службового комп’ютера бібліотеки (за потребою).