Меню

Опитування


Я приходжу в бібліотеку найчастіше для того, щоб...

Статистика

 

Головна Віртуал. бібліограф Віртуальні виставки Віртуальна виставка "Книжки з екології та про екологію"
 

Віртуальна виставка "Книжки з екології та про екологію"

 

1. Екологія: право на життя 

Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практика: Навч.посібник для студентів вузів.- 3-е вид.-К.:Лібра, 2006.- 368с.

В посібнику розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Також акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери. Стисло викладено еколого-економічні основи природокористування.

У другій частині книги наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, рослин, грунтів та ін. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.

Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч.посібник для студ. вузів.-К.: Професіонал,2005.- 304с.

На жаль, сьогодні в нашій країні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімкого погіршення стану свого життєвого довкілля. Нас турбують проблеми забруднення води в ріках, морях та повітря, яким дихаєм. Постала проблема з забезпеченням якісною питною водою. Сумнівна якість більшості продуктів харчування.

Разом з тим досвід деяких країн свідчить про можливість загальмувати негативні процеси і навіть покращитистан середовища в окремих регіонах, що позитивно вплине на глобальну ситуацію. У зв'язку з цим важливим є рівень екологічної культури населення, основою якої є екологічні знання.

Тому посібник В.Добровольського «Екологічні знання» буде корисним для всіх, вболіваючих за стан довкілля, і в першу чергу для працівників природоохоронних організацій, вчителів, студентів різних напрямів навчання.

Екологічна енциклопедія: У 3т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін.- К.:ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006

Видання Екологічної енциклопедії було здійснено з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Особливість його полягає у поєднанні висвітлення сучасних поніть і термінів екології, екологічних напрямів різних наук і набутого досвіду у сфері охорони природи, правового і організаційно-управлінського вирішення екологічних проблем. Реєстр термінів енциклопедії складено на основі вивчення вітчизняної і зарубіжної енциклопедичної літератури.

Великого значення у виданні надано питанням охорони природи, раціонального природокористування, заповідній справі. Докладно представлено агроекологічні проблеми.

До переважної більшості статей подано бібліографію. Інформативність стате збільшеється також за рахунок тематичних карт, схем, фотографій.

Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.- К.: Видавничий центр «Академія»,2005.- 288с. (Альма-матер)

У виданні розкривається сутність екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекуомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.

У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище.

Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх: Словник-довідник.-2-ге вид, стер. - К.: Центр навчальної літератури,2006.- 156с.

Термін «екологія» вперше з'явився в ХІХст. З того часу і до наших днів екологія пройшла складний шлях розвитку і стала інтегрованою фундаментальною наукою В наш час термін «екологія» став широко відомим і загальновживаним. Екологія вивчає вплив факторів зовнішнього середовища на особини, популяції, людину. Характерна риса екології в тому, що вона сформувалася на основі міждисциплінарних знань Для її вивчення необхідно володіти не тільки біологічними термінаи, які складають основу екології, а й добре розумітися щодо термінології з фізики, хімії, геології, географії, метеорології та інших дисциплін. Даний сльовник-довідник містить понад 1200 термінів, тлумачення яких в стислій і доступній формі дає формулювання понять, поширених на сучасному етапі в екології і в сфері навколишнього природного середовища.

Мусієнко М.М., Серебряков В.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник.- К.:Знання, 2007.-624с.

В двадцятому столітті людство досягло видатних вершин в розвитку фізики, хімії, кібернетики, біології, медицини. Та хоч би якими фантастичними успіхами тішилося людство, настав час зрозуміти, що вони мало важать. Коли на Землі немає порядку, коли існування життя на планеті опинилося під загрозою через екологічну ситуацію, котра вже близька до критичної. Ми зрозуміли, що людство повинне начитися будувати свої взаємини з навколишнім світоміз позицій поваги до Природи, до всього живого.

Даний словник допоможе формуванню уявлення про сучасну екологію як про комплексну міждисциплінарну науку, що інтегрує знння про Землю та її біосферу.

Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник.- К.: Либідь,2004.- 376с. - Укр. і рос.мовами.

В двадцятому столітті людство досягло видатних вершин в розвитку фізики, хімії, кібернетики, біології, медицини. Та хоч би якими фантастичними успіхами тішилося людство, настав час зрозуміти, що вони мало важать. Коли на Землі немає порядку, коли існування життя на планеті опинилося під загрозою через екологічну ситуацію, котра вже близька до критичної. Ми зрозуміли, що людство повинне начитися будувати свої взаємини з навколишнім світоміз позицій поваги до Природи, до всього живого.

Даний словник допоможе формуванню уявлення про сучасну екологію як про комплексну міждисциплінарну науку, що інтегрує знння про Землю та її біосферу.

Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів.- 2-ге вид., стер.- К.: КНТ, 2008.- 304с.

Посібник спрямований на розширення знань з організації, планування та економіки природокористування, а також на розвиток індивідуальних підприємницьких здібностей читачів у цих питаннях.

Автори посібника підкреслюють, що забезпечення екологічних пріоритетів має ставати все більш важливим елементом соціального прогресу і набувати характеру абсолютних цінностей. Будь-яке економічне рішення, що порушує науково обгрунтовані медичні, екологічні та інші вимоги до навколишнього середовища, є в принципі неприйнятним.

Экологические афоризмы, пословицы, поговорки: Справочное пособие / Сост. Н.Ф.Церцек; Введение и научное ред.В.М.Константинова.-М.:Изд-во «Либерея—Бибинформ»,2007.-80с.

Запропонована збірка афоризмів, крилатих висловів, прислів'їв екологічної спрямованості адресована в першу чергу бібліотекарям. Але книга стане в нагоді і науковим, педагогічним працівникам, студентам вищих навчальних закладі, адже стислі точні вислови часто набагато краще багатословних і довгих пояснень.

Федишин Б.М. Хімія та екологія атмосфери: Навч.посібник / Б.М.Федишин та ін.; За ред Б.М.Федишина.- К.: Алерта, 2003.- 272с.

В сучасному світі виникла необхідність привести взаємовідносини людина-довкілля до розумної рівноваги. Екологічне виховання й освіта є одним з методів досягнення цієї рівноваги. Велика роль в цьому процесі відводиться хімії, що є однією з фундаментальних наукових дисциплін.

У посібнику наведені дані про будову атмосфери, її параметри, фактори стабілізації складу і фізичних параметрів. Показані фактори, що негативно впливають на стан і параметри атмосфери. Представлені дані впливу забрудненого повітря на живі організми, а також фізичні та хімічні методи очищення газових викидів з метою запобігання забруднення атмосфери. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками атмосфери.

Добровольский В.В. Основи теорії екологічних систем: Навч.посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2005.- 272с.

У посібнику викладено основні положення теорії екологічних систем, їх структури, зв'язки, властивості, закони. Враховується дуалізм людини в системах.

Поняття «екологічна система» не має офіціальних чи загальновизнаних тлумачень. Існуючі концепції екології різняться місцем у ній людини і неживої природи. Чи є людина і людство частиною біосфери, чи знаходяться за межами природного живого світу? Чи рівноправні дві складові біосфери — біотична і косна, чи живе має пріоритет? В залежності від відповідей на це питання зміст екології набуває велетенського діапазону — від інтеграційної науки природничо-суспільного характеру до одного з розділів біології.

Даний посібник призначено для студентів-екологів. Він також може бути корисним студентам інших напрямів навчання при вивченні будь-якої дисципліни екологічного спрямуваня.

Безак-Мазур Е., Шендрік Т. Транскордонні проблеми токсикології довкілля.- Донецьк:ГП «Информационно-аналитический центр «Донбассинформ».- 2008.- 300с.

Книга «Транскордонні проблеми токсикології довкілля» адресована широкому колу читачів, насамперед, фахівцям екологам, токсикологам, студентам еколого-хімічних спеціальностей, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень.

У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.

Висвітлено проблеми нормування екотоксикантів, методи оцінки екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень.

Книга цікава величезним обсягом пізнавального матеріалу, його чіткою структурованістю, цікавими даними щодо забрудненості споживчих речовин. Видання буде корисним не лише спеціалістам-екологам, але й пересічним громадянам, які зможуть з часом перетворити наше недосконале суспільство на світ, де буде комфортно всім живим істотам.

Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Навч.посібник.- К.:Центр навчальної літератури, 2004.- 382с.

У навчальному посібнику викладаються теоретичні засади інтегративнорї зап своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи — соціальної екології. Розглядаються проблеми історії становлення даної галузі наукового знання та суспільна необхідність її формування, історія взаємодії суспільства та природи, розкриваються причини виникнення сучасної глобальної екологічної кризи та окреслюються стратегічні напрямки й засоби її подолання.

Посібник розрахований на студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів, науковців, практиків, усіх, хто цікавиться питаннями взаємодії людини і природи та небайдужий до свого майбутнього.

Крисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку.- К.: Знання України, 2002.- 598с.

Монографія розкриває способи взаємозв'язку екології, культури та політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфери та наслідки, викликані такою взаємодією. На основі ціннісного та діяльнісного підходів розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної політики, екологізації людської діяльності. Проаналізовано методологічні засади, суть та значення екологічної політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості, показано специфіку теорії та практики руху «зелених», розкрито політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності.

Книга предназначена для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класів.


ГРИШАНКОВ Е. Екологія — право на майбутнє: [ Сучасна екологічна ситуація в Україні ] // Соціальна політика.- 2009.- №3.- С.13-14.

ДЖИГИРЕЙ В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навч.посібник.- 4-е вид., випр. і доп.- К.:Знання, 2006.- 319с.

ЗАВЕРУХА Н.М. та ін. Основи екології: Навч. посібник для студентів вузів .- К.:Каравела,2006.- 368с.

КЛИМЕНКО М.О. та ін. Моніторинг довкілля: Підручник. - К.:ВЦ «Академія»,2006.- 360с.

КОШОВСЬКА Т. Екологія мовою цифр // Початкова школа.- 2009.- №1.- С.30-35

ЛОГИНОВ Я. Экология как новая сфера дипломатии: [ В Европе экология становится инструментом отстаивания национальных интересов ] // Зеркало недели.- 2009.- №25.- 4 июля.- С.9

САЛЕЙ Е. Попутали нечистые: [ Экологическая ситуация в городах Украины ] // Корреспондент.- 2009.- №22.-С.14-18

САЛЕЙ Е. Труба подкралась незаметно: [Техногенные аварии в Украине ] // Корреспондент.- 2009.- №23.-С.20-21

ТАРАСОВА В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч.посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак.- К.:Центр учб.літератури,2007.- 276с.
2. У гармонії з природою (охорона природи)

Концепції сучасного природознавства: Підручник / Я.С.Карпов, В.В.Кисельник, В.Г.Кремень та ін.- К.:Професіонал,2004.-496с.

Даний підручник містить матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до ХХ століття. У виданні систематизовані сучасні уявлення про фізичну, астрономічну та біологічну картини світу. Книга сприятиме формуванню установок і цінностей раціонального ставлення до світу, природи, суспільства, людини, що є важливим саме в наш час, коли накопичується нова чергова історична хвиля міфологізації культури, масова свідомість реміфологізується, відбувається сплеск інтересу до містицизму, розквітає квазінаукоа міфотворчість. Втеча від матеріалізму до містики, від науки до міфу стає модою.

Усвідомлення змісту сучасних глобальних екологічних проблем можливе лише у їх зв'язку з основними законами природознавства. Тому пудручник «Концепції сучасного природознавства» стане в нагоді тим, кого цікавить роль науки в історії людства і її значення в вирішенні глобальних екологічних завдань.

Сухарев С.М., Чундак С.Ю.,Сухарева С.Ю. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів.-2-ге вид., стер. - Львів: «Новий Світ-2000»,2005.- 256с.

Сьогодні перед людством постало завдання раціонального природокористування, яке дозволить задовольнити життєві потреби людей у поєднанні з охороною і відтворенням природного середовища. В посібнику, призначеному для студентів та викладачів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.

Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: Посібник.- К.: КНТ, Дакор, Основа,2007.- 412 с. (Серія : Міжнародна і національна безпека)

Входження України до міжнародної спільноти, впровадження ринкових методів управління як економікою, так і окремими підприємствами і організаціями, вимагає знання і дотримання сучасних єдиних норм і правил в галузі екологічної діяльності, впровадження екологічно орієнтованих методів управління.

Посібник присвячений актуальним проблемам управління екологічною безпекою. В ньому наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості монітолрингу навколишнього середовища. Він відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони довкілля в Україні та за її кордоном. Наведено ДСТУ системи управління якістю.

Видання призначене для фахівців-екологів, державних службовців, керівників підприємств і слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Центр навчальної літератури,2006.- 394с.

Для того, щоб екологія стала не просто наукою, а способом мислення та життя, і щоб люди не виступали, за висловом М.Ф.Реймерса «в ролі нерозумних паразитів, що руйнують життя», потрібно, щоб сучасне людство зрозуміло і визнало цінність природи, а для її збереження організувало природоохоронну діяльність. Тому особливої значимості набувають екологічні знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини.

Представлений посібник складається із трьох розділів: «Основи загальної екології», «Наслідки антропогенного впливу на довкілля», «Основи екологічної безпеки». В першому розділі розглядаються теоретичні основи екології, в другому - нормативно-правові основи охорони навколишнього природного середовища, в третьому - принципам формування та оцінки екологічних ситуацій, шляхам їх регулювання.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.- 759с.

Глобальний характер проблеми антропогенного забруднення навколишнього природного середовища обумовлений тим, що вони змінюються під впливом повсякденної діяльності всіх держав, і ці зміни стають все більш згубними для природи. Їх масштаб сьогодні такий, що можна впевнено говорити про наявність екологічної кризи в окремих регіонах планети і погіршення екологічної ситуації в цілому, що ставить питання перегляду фундаментальних цінностей та принципів розвитку з урахуванням екологічного імперативу.

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні, проведений порівняльний аналіз екологічного законодавства України з чинним у ЄС.

Крім традиційних контрольних питань та списку літератури, під рубрикою ad vocem (лат. - до речі) автори підручника подають статтю, яка доповнює та ілюструє матеріал розділу.

Природа. Екологія: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.- упорядник А.А.Ходоренко; Художнє оформлення Л.Д.Киркач-Осіпової.- Харків:Фоліо, 2008.- 315с.- (Дитяча енциклопедія).

Головна мета цього видання — познайомити юних читачів з екологією- наукою, що вивчає взаємодію різних організмів як між собою, так і з навколишнім середовищем.

Книга знайомить читачів з тим, як саме закони екології працюють усередині живої природи, у взаєминах людини з природою, розповідає про те, що можні і потрібно, а що небезпечно робити в нашому спільному великому домі, що зветься Землею.

Особливий інтерес становлять додатки : «Найбільш екологічно небезпечні об'єкти України», «Заповідники України», «Зоопарки України», «Занесені до Червоної книги».

Автори енциклопедії доступною мовою розповідають, чому проблеми охорони навколишнього середовища залишатимуться актуальними продовж ще багатьох віків.

Книга буде корисною вчителям, учням.

Вагнер Б.Б. Энциклопедия заповедных мест мира / Б.Б.Вагнер.- М.:Вече, 2006.- 480с.

В книзі розповідається про понад 450 заповідників і національних парків світу та їх мешканців. Як зазначає автор книги, він був змушений обмежити зміст книги лише найбільш важливими і цікавими з природоохоронної точки зору територіями 135 країн світу.

Розглянуті переважно заповідні території, де оберігається тваринний і рослинний світ.

Видання складається з коротких характеристик охороняємих територій і живих розповідей про найцікавіші природні куточки світу. Родзинкою книги є лаконічні портрети “живих героїв” - птахів і звірів, для охорони яких і створювалися описані в книзі заповідники і національні парки.

Вагнер Б.Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья / Б.Б. Вагнер.- М.:Вече, 2006.- 480с.

Запропонована “Энциклопедия” розповідає про заповідні куточки Росії і її наближчих сусідів з країн колишнього СРСР. Автор звертається перш за все не до спеціалістів по охороні природи, а до допитливих читачів, які цікавляться не лише екзотичними країнами та островами, а і дивними куточками природи своєї батьківщини.


БОБКО А. Довкілля та лісові екосистеми України // Віче.- 2009.- №8.- С.2-3

ВАГНЕР Б.Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья: Уникальный путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам.- М.:Вече,2006.- 480с.

ВАГНЕР Б.Б. Энциклопедия заповедных мест мира: Уникальный путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам.- М.:Вече,2007.- 480с.

ГАРДАШУК Т. Про «кам'яні джунглі» і міські сади: [ Екологія сучасного міста ] // Сучасність.- 2008.- №8.-С.67-75

ДЕХ Ш. и др. Глобальные изменения. Отпечатки пальцев на планете // Гео.- 2009.- №2.-с.45-57

ДОВІДКОВО: [ Екологія в Україні в фактах ] // Голос України.- 2008.- 10 червня.- С.7

ЖУКОВ Б. Выброшенный мир: [Переработка отходов в мире] // Вокруг света.- 2008.- №9.- с.80-91

ЗАЧАРОВАНІ Карпати: Заповідники та національні природні парки Закарпаття: Фотокнига / Гол.редактор Б.Г.Кушнір.- Ужгород:Карпати,2005.- 320с.

МАЛЬОВАНИЙ М.С. Проблеми термінології: екологічна безпека чи захист (охорона) навколишнього середовища // Екологічний вісник.- 2009.- №1.-с.14-16

МАРИСОВА І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч.посібник для студентів вузів.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Суми:Університетська книга,2005.- 128с.

МАЦЕНКО Г.О. Книга рекордів України. Природа навколо нас. - Тернопіль: Богдан,2000.- 80с.

ОПАСНАЯ десятка: [ Топ 10 самых опасных объектов на территории Украины ] // Корреспондент.-2008.- №31.- С.37

ПЕРЕВЕРЗЕВА О. Что едят зелёные человечки? [ «Зелёное» движение ] // Женский журнал.- 2009.- №4.- С.84-87

СОБКО В.Г. Стежинами Червоної Книги. .-2-ге вид., доп.- К.: Урожай, 2007.-276с.,іл.

ТОП 20 природних див України // Коло.- 2008.- 31 липня.- С.12-13
3. Полтавщина екологічна

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини: - Полтава: Верстка,2005.- 248с.,270 іл.

Атлас, призначений для ботаніків, екологів, природознавців і природоохоронців, буде цікавий і для любителів природи. В ньому наведені відомості про 215 видів рідкісних і зникаючих рослин Полтавської області. Серед них: 55 видів, занесених до Червоної книги України, 8 — до Світового Червоного списку, 7 — до Європейського, 9- до Бернської конвенції, 157 — регіонально рідкісних.

Байрак О.М., Проскурня М.І., Стецюк Н.О., Слюсар М.В., та ін. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території: Науково-популярне видання.- Полтава: Верстка, 2003.- 212с.

В даній книзі висвітлені сучасні природоохоронні концепції, сторінки історії заповідної справи області, структура і склад оптимізованої заповідної мережі. За результатами сучасних досліджень наведена оцінка типовості та унікальності рослинного і тваринного світу 25 територій та об'єктів загальнодержавного значення, в тому числі заказників - ландшафтних (8), гідрологічних (7), ботанічних (1), орнітологічних (2), загальнозоологічних (1), ботанічної пам'ятки природи (1), дендропарку (1), парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (4), а також трьох регіональних ландшафтних парків - «Диканського», «Кременчуцьких плавнів», «Нижньоворсклянського». Розглянуті пріоритетні напрямки розвитку заповідної справи в регіоні та роль заповідних територій в екологічній освіті та вихованні.


ЕКОЛОГІЧНИЙ атлас Полтавщини / За ред. Ю.С.Голіка, В.А.Барановського, О.Е.Ілляш.- Полтава:Полтавський літератор,2006.-128с.-(Екологічна бібліотека Полтавщини. Вип.4)

ЕКОЛОГІЯ міста Полтави: Аналіз виконання комплексної програми охорони навколишнього середовища м.Полтави на 2001-2005 роки “Екологія-2005” / Авт. колектив Ю.С.Голік та ін.- Полтава: Полтавський літератор, 2005.- 186с.- (Екологічна бібліотека Полтавщини. Вип.2)

ЕКОЛОГІЯ Полтавщини: Аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забзпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полт. обл. на період до 2010 року: Монографія / За ред. Ю.С.Голіка, О.Е.Ілляш.- Полтава: Полтавський літератор, 2006.- 308с.- (Екологічна бібліотека Полтавщини. Вип.3)

ПРИРОДА потребує підтримки: Засідання комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування // Зоря Полтавщини.- 2009.- 7 липня.- С.3

ЧИ хоче Полтавщина бути екологічно безпечним регіоном і мати екологічно чисту продукцію?: [ Про діяльність інформаційно-консультаційного Агроекологічного центру ] // Село Полтавське.- 2009.- 10 липня.- С.8

ГАЛЯМ Т. Небезпечних відходів на Полтавщині — дві тисячі потягів по 50 вагонів! // Вечірня Полтава.-2009.-4 березня.- С.3

ЄВДОКИМОВА І., НОСЕНКО Ю. Сміття дорожче життя?: [ Переповнені звалища області ] // Зоря Полтавщини.- 2009.- 20 березня

КОРОБКА Л. Макухівське сміттєзвалище таїть небезпеку // Полтавський вісник.- 2009.- 22 травня.- С.7

КУЧЕРЕНКО Л. Полтавщина першою в Україні знешкодить отрутохімікати // Дзеркало тижня.- 2008.- 1 березня

РОГОЖИНСЬКА І. Впорядковане сміття — врятована екологія: [ Відкрито першу чергу нового полігону твердих побутових відходів у Зачепилівці ] //Зоря Полтавщини.-2009.-2 жовтня
4. Безодня екологічної кризи, або Письменники попереджують

Глушков Р. Холодная кровь. - М.: Эксмо, 2008.- 485с.

Майор Константин Куприянов, специальный оперативник-интрудер военно-разведывательного Ведомства, проник в Зону не ради поиска артефактов и острых ощущений. Выполняя приказ командования, он идет по следу похищенного ракетного комплекса "Пурга-Д", переправленного через периметр Зоны бандой контрабандистов в погонах. Задача майора - не допустить, чтобы новейшее оружие попало в руки военизированной секты "Монолит", намеревающейся с его помощью уничтожить Небесного Паука - загадочную неприступную цитадель. Планируя операцию, Куприянов не представляет, в какую коварную ловушку заведет его рейд по Зоне, которая вознамерилась столкнуть интрудера с самым жестоким врагом - его собственным кровавым прошлым.

Дядищев А., Тумановский Е. Тени Чернобыля. - М.:Эксмо ,2007.- 635с.

Ад раскрылся внезапно. В начале XXI века после нового мощного взрыва на ЧАЭС окружающая ее территория стала враждебной человеку Зоной, наполненной хищными мутантами и смертельно опасными ловушками. Однако местные физические аномалии порождают артефакты – невероятно ценные предметы, за которые мировые научные центры готовы платить целое состояние. Самые рисковые и бесстрашные авантюристы, которых называют сталкерами, отправляются в Зону за богатством. Но здесь царит закон джунглей, и выживают немногие…

Калугин А. Дом на болоте. - М.:Эксмо,2007.-531с.

В начале XXI века вокруг Чернобыльской атомной станции образовалась загадочная аномальная Зона, и многие любители легкой наживы слетелись сюда в надежде разыскать редкостные артефакты, стоящие огромных денег. Но очень скоро стало ясно, что вернуться отсюда удастся далеко не всем…

У сталкера Штыря был собственный план обогащения. Он не собирался прорываться через радиоактивные территории и смертоносные ловушки к таинственному Монолиту, исполняющему желания, не собирался сражаться с мародерами и свирепыми мутантами – он просто хотел ограбить и убить живущего на болоте Доктора, человека, который бескорыстно лечил раненых сталкеров. Штырь не знал, что тем самым бросает вызов не только сталкерскому братству, но и всей Зоне…

Калугин А. Мечта на поражение. - М.:Эксмо, 2008.- 557с.

Только нелепая случайность, да еще ствол чужого автомата заставили сталкера-одиночку Гупи стать проводником странной группы, нацелившейся на самый центр Чернобыльской Зоны. В сердце Зоны находился загадочный Монолит, который, по слухам, мог выполнить самое сокровенное желание того, кто до него доберется. Но для того, чтобы его достигнуть, нужна была самая малость - пройти через Ад.

Книга от автора, который провел свое детство в Чернобыле. Очень атмосферное и увлекательное произведение с достаточным количеством подробностей. Эта книга выделяется на фоне всех остальных тем, что в ней одной упоминаются все главные герои предыдущих произведений, а с кем-то из них вы даже будете путешествовать вместе определенное время.

Левицкий А. Сердце зоны. - М.Эксмо, 2008.- 416с.

Глобальная катастрофа в Зоне! Сверхмощный выброс меняет ландшафт, уничтожая известные районы и открывая новые территории. Кланы вынуждены бороться за свое существование. Теперь война группировок неизбежна. Тем временем неизвестные нанимают двух сталкеров доставить некое секретное устройство в самое сердце Зоны - к Чернобыльской АЭС. Но смогут ли они выполнить миссию? Ведь препятствуют им не только фанатики монолита, монстры и смертельные аномалии - сама Зона становится их врагом. Так что же за странное устройство везут сталкеры? Кто стоит за всем происходящим? Почему таинственных нанимателей называют чистое небо?

Автор этой книги проведет вас через мрачные закоулки Зоны и попытается раскрыть самую главную тайну - тайну ее возникновения. Но не только: финал романа покажет следующий этап развития Зоны, ее будущее.

Продолжение выполнено в духе предыдущей книги Андрея Левицкого "Выбор оружия" (ее вы можете найти выше в этой теме). Интересно и динамично, много теории о создании Зоны и Земли, о смысле происходящего вокруг сталкеров. И это первая книга серии, где главные герои почти всю книгу проезжают на броневике . А финал так и просит продолжения...

Недоруб С. Песочные часы. - М.:Эксмо, 2007.- 652с.

Взрыв на Чернобыльской АЭС 2006 года, породивший Зону, разрушил множество жизней и сломал тысячи судеб. Смертельные аномалии, кровожадные мутанты, чудовищные выбросы радиации и воинствующие кланы противостоят вольным авантюристам – сталкерам. Центр Зоны окружен мистическим Заслоном – темным куполом, сквозь который снаружи не может проникнуть никто и ничто. Пять лет спустя, в момент расцвета сталкерства, в Зоне появляется молодой сталкер-новичок по имени Марк, быстро заработавший внимание благодаря удивительному таланту выживания и череде связанных с ним загадок. Выясняется, что загадочный сталкер каким-то непостижимым образом знает о Зоне больше, чем любой из сталкеров-ветеранов. Он намерен проникнуть через Заслон. Более того – у него на то есть личные причины, связанные с известной ему одному тайной, которая привела его в Зону…

Произведение "Песочные Часы" максимально возможно приближено к игре S.T.A.L.K.E.R., отчего читать его интересно вдвойне! Команда главного героя пройдет по всем локациям игры, причем автор сохранил в произведении абсолютную точность расстановки объектов, закрепление территорий, и дажефразы отдельных персонажей. У тех, кто играл в S.T.A.L.K.E.R. создастся ощущение полного присутствия в уже знакомом мире Зоны. Сюжет интересен и динамичен, все персонажи колоритны, элементы некоторых локаций расширены и оригинально дополнены. Твердая десятка.

Орехов В. Зона поражения. - М.: Эксмо, 2007.- 668с.

Их называют сталкерами. Искателей приключений и наживы, которые сквозь полосы препятствии и кордоны вооруженных до зубов миротворцев проникают в запретную аномальную Зону, в начале XXI века образовавшуюся вокруг Чернобыльской АЭС, – на территорию, где обитают чудовищные существа и подстерегают людей смертельные ловушки. Хемуль – один из них. Правда, в отличие от прочих он умеет не только проникать в Зону, но и возвращаться оттуда.

Неудивительно, что именно ему поручили организовать в Зоне сафари для богатых интуристов. Удивительное началось потом. Когда за группой Хемуля начали активно охотиться и военные и сталкеры-полумутанты, и просто мутанты, и даже мифические Хозяева Зоны. Да и его туристы, похоже, явились сюда вовсе не за острыми ощущениями.

Книга проведет главного героя по многим местам Зоны из оригинальной игры. Вы пересечете Свалку, Темную Долину, наведаетесь в Припять... Книга очечень понравилась, интересный и динамичный сюжет затягивает с самого начала и неотпускает до финальной развязки. Поклонникам игры читать обязательно!

Орехов В. Линия огня. - М.:Эксмо, 2008.- 578с.

Сталкер Хемуль полагал, что навсегда покинул Зону – зараженную территорию вокруг Чернобыльской АЭС, наполненную смертоносными аномалиями и населенную хищными мутантами. Однако судьба, как обычно, распорядилась по-своему. Хемуль снова в Зоне и снова в деле, потому что неведомые зловещие силы из-за Периметра угрожают его любимой женщине. Чтобы спасти Дину, Хемулю и его команде придется совершить смертельно опасную вылазку к центру Зоны – Четвертому энергоблоку, откуда почти никто не возвращается живым…

Степанов А. Дезертир. - М.:Эксмо, 2007.- 631с.

Когда после Второй Чернобыльской катастрофы территория вокруг ЧАЭС превратилась в Зону, наполненную смертельно опасными аномалиями и хищными мутантами, войска ООН оцепили ее по периметру, чтобы ужас и безумие не вырвались из нее во внешний мир. Однако иногда жизнь человека складывается так, что приходится искать спасения на этой проклятой земле…

Боец русского батальона миротворцев Никита Нефедов, доведенный до ручки издевательствами дембелей и попавший в безвыходную ситуацию, уходит в Зону и включается в бурную жизнь сталкеров – членов местных группировок контрабандистов. Чтобы выжить здесь, ему приходится стать совсем другим человеком и освоить много полезных навыков, главные из которых – умение стрелять и выживать в любой ситуации. Из забитого "духа" он превращается в безжалостного убийцу по кличке Д.

Шалыгин В. Обратный отсчет. - М.:Эксмо, 2008.- 597с.

Сталкер Андрей Лунев с самого начала понял, что что-то здесь нечисто… Офицеры Международной инспекции устремились к центру Припяти всего за сутки до очередного смертоносного выброса, и Андрей по контракту должен был прикрывать их тылы, а после выполнения инспекторами загадочного задания - убрать всех посторонних, прикоснувшихся к тайне Зова. Но как быть, если эти "посторонние" уже дважды спасали его жизнь в стычках с "дикими" сталкерами и бесчисленными мутантами? Кто они - низкорослый Смокер, неразлучный с огнеметом, и черный человек с японским мечом, ловко обезглавливающий своих противников? Путь подопечным Лунева преграждали смертельно опасные аномалии, но страшнее было другое: над группой нависла тень предательства…

Шалыгин В. Черный Ангел. - М.:Эксмо, 2008.- 384с.

"Черный Ангел"... Зона еще не знала такой гигантской и мощной аномалии! Она появилась внезапно, и не менее неожиданно возникла целая армия ее адептов, вооруженных до зубов и тоже именующих себя черными ангелами. Наемнику Андрею Луневу, который подрядился провести в центр Зоны двух ученых, предстояло сразиться с этими самыми ангелами а еще - с бывшими "коллегами" и множеством сталкеров, охотящихся за "Джокером" - таинственным артефактом, по слухам дающим власть над всеми мутантами Зоны...

Янковский Д. Эпицентр удачи. - М.:Эксмо, 2008.- 352с.

Темная Долина недаром заслужила у обитателей Зоны такое название. Но именно через нее вел путь к заветному миллиону, так необходимому для полного счастья сталкеру по кличке Лемур. Беда только в том, что ко всем загадкам и опасностям Зоны прибавился еще его таинственный спутник - геолог Артем, который и пообещал Лемуру эту сказочную сумму. Этот странный персонаж прямо-таки притягивал к себе неприятности в виде чудовищных монстров, новых аномалий, появлявшихся в тысячу раз исхоженных местах, и нападений бандитов и полусумасшедших фанатиков Монолита. Но всякий раз умудрялся выходить сухим из воды, порождая у Лемура уже совсем нехорошие подозрения...

Легкая, приятная книжка с динамичным, и по правде сказать, очень простым сюжетом. В "Эпицентре удачи" автор представил очередную оригинальную теорию появления Монолита в Зоне, причем без лишней философии. Вы пройдете по многим игровым локациям S.T.A.L.K.E.R. и встретитесь с некоторыми игровыми персонажами, и даже выполните пару игровых миссий.

ФОТОСТРІЧКА


Powered by JoomlaGadgets